Ubezpieczenia dla firm

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:

 

•    budynki/lokale i budowle,
•    środki trwałe,
•    środki obrotowe,
•    mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
•    nakłady inwestycyjne,
•    mienie osobiste pracowników,
•    wartości pieniężne.

 

Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o następujące ryzyka dodatkowe:

 

•    odpowiedzialność cywilna za produkt,
•    odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy,
•    odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania,
•    odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
•    odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
•    odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego,
•    odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego,
•    odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
•   odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.